Systém řízení kvality a výrobní kontrola

Řízení kvality a kontrola produktů vyráběných v LATECOERE Czech Republic.

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY A PROGRAM NADCAP

Systém řízení kvality nebo také systém managementu kvality LATECOERE Czech Republic je jako celek certifikován dle mezinárodní normy AS 9100C technicky ekvivalentní evropské normě EN 9100:2009. Tato norma je založena na známé normě ISO 9001, ale obsahuje oproti ní mnoho dalších rozšiřujících a upřesňujících požadavků závazných pro letecký průmysl. Navíc jsou, respektive musí být certifikovány vybrané tak zvané „Zvláštní procesy“ dle pravidel programu NADCAP. Takto nastavená pravidla kladou vysoké nároky na všechny kontrolní procesy zajišťované pomocí špičkových zařízení obsluhovaných kvalifikovaným personálem.

ROZMĚROVÁ KONTROLA A KONTROLA MONTÁŽNÍCH CELKŮ

V oblasti rozměrové kontroly vysoce přesných a tvarově složitých obráběných dílů jsou to automatické programovatelné 3D souřadnicové měřící stroje Opton a Prismo značky Carl Zeiss. Od stejné firmy jsou dále používány také ruční souřadnicové stroje ScanMax. V oblasti 3D měření jsou používány SW Calypso a Holos schopné pracovat s konstrukčními daty dílů vytvořenými ve formátu konstrukčního SW Catia. K ověřování materiálu, ze kterého jsou díly vyráběny, se používají tvrdoměry Instron DIA TESTOR 722 nebo Prüftechnik KB 250 BVRZ a dále pak přístroje Foerster Sigmatest 2.069 pro kontrolu vodivosti materiálů z hliníkových slitin. Ověřování stavu materiálu je klíčovou součástí kontroly dílů vyráběných z plechů z hliníkových slitin, kde je součástí výrobního procesu tepelné zpracování používané před tvářením. Pro kontrolu montážních celků, sestavovacích přípravků, ale i pro kontrolu dílů z kompozitních materiálů po obrábění, jsou k dispozici souřadnicová měřící zařízení značky FARO. Jedná se o SMS FARO Arm Platinum 10, FARO Prime Arm 8 a Laser Tracker ION. Zařízení FARO pracují se SW Spatial Analyzer. Vodivé propojení jednotlivých dílů montážních sestav je ověřováno pomocí mikroohmmetrů AOIP OM 16.

NEDESTRUKTIVNÍ KONTROLA

Specifickou oblastí jsou nedestruktivní kontroly dílů – NDT, kde jsou používány čtyři metody. Pro kovové díly je to NDT-PT (penetrační) prováděná na speciální kontrolní lince nebo MT (magnetická), kde je využíván magnetizační stůl Tiede ISOTEST 60 E FWDC/AC/1215 mm. Pro kontrolu potahových plechů tvořících vnější povrch vyráběných letadlových dveří je používána metoda ET (vířivé proudy) a UT (ultrazvuk). Zde jsou používány přístroje značky OLYMPUS využívané též v oblasti NDT-UT dílů z kompozitních materiálů. Klíčovým zařízením pro NDT-UT je unikátní pětiosý skenovací systém C-Scan, který je produktem firmy GE. Celý systém NDT v LATECOERE Czech Republic je dozorován a řízen certifikovaným specialistou na pozici „Odpovědný Level III“.

LABORATORNÍ ANALÝZY A ZKUŠEBNICTVÍ

Pro chemické analýzy složení lázní povrchových ochran je využíván Titrátor T50 M TERMINAL dodaný firmou METTLER TOLEDO. K ověřování tepelných zařízení jsou používána zařízení JOFRA ATC 650 a CALYS 150. Zkoušky korozní odolnosti pomocí solné mlhy probíhají v korozní komoře Vötsch. V klimatické komoře od stejného výrobce probíhá řízená polymerizace dvousložkových tmelů, jejichž vlastnosti jsou následně ověřovány pomocí měření tvrdosti metodou Shore A. Pevnost vzorků souvisejících s tepelným zpracováním dílů z plechů ze slitin hliníku a pevnost různých typů konstrukčních spojů je ověřována na testovacích strojích pro zkoušky tahem nebo tlakem TIRA 2850 a INSTRON 5962. Samozřejmě je k dispozici celá řada dalšího standardního měřícího vybavení.